Гдз Практикум З Української Мови Ющук

      Комментарии к записи Гдз Практикум З Української Мови Ющук отключены

Уважаемый гость, на данной странице Вам доступен материал по теме: Гдз Практикум З Української Мови Ющук. Скачивание возможно на компьютер и телефон через торрент, а также сервер загрузок по ссылке ниже. Рекомендуем также другие статьи из категории «Решебники».

Гдз Практикум З Української Мови Ющук.rar
Закачек 739
Средняя скорость 7304 Kb/s
Скачать

Гдз Практикум З Української Мови Ющук

ЮЩУК І. П. Практикум з правопису і граматики української мови.— К.: Освіта, 2012.— 270 с.

Посібник оптимально поєднує теоретичні положення й практичні завдання, що сприяє засвоєнню граматики української мови і вдосконаленню правописних навичок учнів. Ілюстративно-текстовий матеріал характеризується пізнавальністю, виховною й естетичною функціями слова. Посібник може бути використаний учителем для організації індивідуальної та групової роботи як на уроках, так і вдома, а також для самостійної роботи учнів старших класів, абітурієнтів, студентів.

ЗМІСТ
Вступ. .
І. ФОНЕТИКА 1 ПРАВОПИС
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОПИСУ
§ 1. Алфавіт .
§ 2. Принципи українського правопису .
§ 3. Співвідношення між звуками і буквами .
§ 4. Значущі частини слова .
§ 5. Українські та іншомовні слова .
§ 6. Вживання великої букви .
§ 7. Правила переносу частин слова .
ПРАВОПИС ПРИГОЛОСНИХ
§ 8. Класифікація приголосних . .
Розрізнення приголосних за дзвінкістю і глухістю
§ 9. Правопис сонорних, дзвінких та глухих приголосних .
§ 10. Правопис приголосних у кінці префіксів .
Зміни приголосних
§ 11. Чергування приголосних .
§ 12. Зміни приголосних при додаванні суфіксів -ськ(ий) -ств(о) …..
§ 13. Уподібнення приголосних за місцем творення .
§ 14. Спрощення в групах приголосних .
Вживання м’якого знака і апострофа
§ 15. Тверді і м’які приголосні .
§ 16. Вживання м’якого знака .
§ 17. Вживання апострофа . .
§ 18. М’який знак і апостроф в іншомовних словах .
Подвоєння букв
§ 19. Подовжені приголосні і позначення їх .
§ 20. Подовжені м’які приголосні .
§ 21. Подвоєння букв внаслідок збігу . .
§ 22. Написання нн у прикметниках і похідних словах .
§ 23. Подвоєння букв в іншомовних словах .
ПРАВОПИС ГОЛОСНИХ
§ 24. Творення і вимова голосних .
Розрізнення е та и
§ 25. Чергування е з и .
§ 26. Правопис ненаголошених е та и (загальні правила) .
5 27. Ненаголошені е та и в префіксах .
§ 28. Ненаголошені е та и в суфіксах .
Розрізнення і та и
§ 29. Чергування і з іншими голосними .
§ 30. Правопис і та и в незапозичених словах (загальні правила) .
§ 31. Правопис і та и в префіксах…………………..
§32. Правопис і та и в суфіксах ………….
§ 33. Правопис і та и в основах іншомовних слів………
Розрізнення інших голосних
§ 34. Правопис о та а.
§ 35. Правопис о та у .
§ 36. Чергування е з о після шиплячих та й .
§ 37. Передача російських власних назв українською мовою
Милозвучність мови
§ 38. Основні закони милозвучності української мови . .
§ 39. Фонетичні засоби милозвучності мови .
§ 40. Деякі художні засоби милозвучності мови .
ІІ. ЛЕКСИКА
§ 41. Слово і його лексичне значення……………
§ 42.Синоніми…………………………………….
§ 43. Антоніми. Омоніми і пароніми………………
§ 44. Ткрміни і професіоналізми……………………
§ 45. Затарілі слова і неологізми. Діалетизми…………….
§ 46. Фразеологізми і фразеологічні вирази…………..
§ 47. Словники ………………………….
ІІІ. МОРФОЛОГІЯ І ПРАВОПИС
БУДОВА СЛОВА 1 ПРАВОПИС
§ 48. Прості, складні і складені слова . .
§ 49. Принципи правопису значущих частин слова (морфем) ……
§ 50. Творення і правопис складних слів .
§ 51. Правопис слів із частинами напів- і пів- .
§ 52. Правопис складноскорочених слів і графічних скорочень .
ЗМІНЮВАНІ ІМЕННІ ЧАСТИНИ МОВИ
§ 53. Поділ слів на частини мови .
Іменник
§ 54. Загальна характеристика іменника…………
§ 55. Поділ іменників на відміни та групи .
§ 56. Відмінкові закінчення іменників .
§ 57. Правопис закінчень іменникі І та ІІ відмін залежно від групи
§ 58. Правопис закінчень іменників І відміни
§ 59. Правопис закінчень іменників II відміни чоловічого роду в родовому
відмінку однини .
§ 60. Правопис закінчень іменників II відміни чоловічого роду в інших
відмінках ……………….
§ 61. Правопис закінчень іменників II відміни середнього роду.
§ 62. Правопис закінчень іменників IIІ відміни ………….
§ 63. Правопис закінчень іменників IV відміни ………………
§ 64. Творення і правопис імен по батькові .
Прикметник
§ 65. Загальна характеристика прикметника ………………
§ 66. Творення і правопис ступенів порівняння прикметників………..
§ 67. Творення і правопис присвійних прикметників……..
§ 68. Відмінювання прикметників .
§ 69. Правопис закінчень прикметників………………..
§ 70. Інші частини мови, що відмінюються, як прикметники………
Числівник
§ 71.Загальна характеристика числівника
§ 72. Правопис числівників і відчислівникових складних слів
§ 73. Відмінювання кількісних числівників
§ 74. Зв’язок числівників з іменниками .
Займенник
§ 75. Загальне поняття про займенник………………………
§ 76. Відмінювання і правопис займенників .
§ 77. Вживання займенників .
ДІЄСЛОВО ТА ЙОГО ФОРМИ
§ 78. Загальна характеристика дієслівних форм .
§ 79. Вид і перехідність дієслів ………………………..
§ 80. Способи і часи дієслова. Особа ………………….
§ 81. Неозначена форма дієслова. Минулий час. Умовний спосіб
Особові форми дієслова
§ 82. Правопис закінчень дієслів у теперішньому і простому майбутньому
часах .
§ 83. Визначення дієвідміни дієслова за його неозначеною формою .
§ 84. Чергування приголосних в особових формах дієслова …………
§ 85. Складний і складений майбутні часи
§ 86. Наказовий спосіб .
Неособові форми дієслова
§ 87. Дієприкметник як форма дієслова…………
§ 88. Творення і вживання активних дієприкметників .
§ 89. Творення і правопис пасивних дієприкметників .
§ 90. Безособова форма на -но, -то .
§ 91. Творення і вживання дієприслівників …………….
§ 92. Написання не з дієсловом…………………….
НЕЗМІНЮВАНІ ЧАСТИНИ МОВИ
Прислівник
§ 93. Загальна характеристика прислівника ………………………
§ 94. Правопис прислівників, утворених від прикметників .
§ 95. Правопис прислівників, утворенних від іменників .
§ 96. Правопис прислівників, утворених від числівників та прислівників
§ 97. Правопис складних і складених прислівників .
§ 98. Правопис і та и в кінці прислівників .
Службові частини мови та вигук
Прийменник
§ 99. Загальна характтеристика прийменника
§ 100. Правопис прийменників .
§ 101. Розрізнення прийменників і префіксів .
§ 102. Вживання прийменників .
Сполучник
§ 103. Загальна характеристика сполучника
§ 104. Правопис сполучників .
§ 105. Розрізнення сполучників та інших частин мови .
Частки
§ 106. Загальна характеристика часток…………..
§ 107. Правопис часток .
§ 108. Правопис не з різними іменними частинами мови …………..
Вигук
§ 109. Загальна характеристика вигуків…………………….
§ 110. Правопис вигуків .
IV. СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РЕЧЕННЯ ТА РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ
§ 111. Речення. Виділення його на письмі .
Будова речення
§ 112. Найменші складові частини речення .
§ 113. Підмет .
§ 114. Присудок .
§ 115. Додток………………..
§ 116. Означення………………
§ 117. Обставини.
§ 118. Групи слів у реченні .
§ 119. Речення двоскладні і односкладні .
§ 120. Непоширені й поширені, неускладнені й ускладнені, прості й
складні речення ………………………………………………………
РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ (ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕИСТИКА)
§ 121. Інтонація і розділові знаки в реченні. Кома .
§ 122. Інші розділові знаки .
Розділові знаки в простому реченні
§ 123. Тире в простому неускладненому реченні .
§ 124. Розділові знаки між групою підмета і групою присудка ……
§ 125. Розділові знаки при непоширених прикладках…….
§ 126. Зв’язок між словами і коми в простому реченні ………
ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ
§ 127. Поняття про однорідні члени речення . .
§ 128. Розділові знаки між однорідними членами речення .
§ 129. Узагальнювальні слова і розділові знаки при них . .
ВІДОКРЕМЛЕНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ
§ 130. Відокремлені уточнювальні члени речення .
§ 131. Відокремлення додатків .
§ 132. Відокремлення обставин .
§ 133. Відокремлення поширених узгоджених означень .
§ 134. Відокремлення інших означень .
§ 135. Відокремлення прикладок .
СЛОВА ПОЗА ГРАМТИЧНИМ ЗВ’ЯЗКОМ (ВНЕСЕННЯ)
§ 136. Звертання .
§ 137. Вставні слова і речення .
§ 138. Вставлені слова і речення .
§ 139. Слова-речення та вигуки . .
СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ
§ 140. Загальна характеристика складних речень. .
§ 141. Кома між частинами складносурядних і складнопідрядних речень ..
§ 142. Інші розділові знаки між частинами складносурядних і
складнопідрядних речень ..
§ 143. Порівняльні звороти .
§ 144. Розділові знаки в складному безсполучниковому реченні . . . . .
ПРЯМА МОВА 1 ЦИТАТИ
§ 145. Пряма мова і розділові знаки при ній .
§ 146. Передача прямої мови непрямою .
§ 147. Цитати .
СИНТАКСИЧНА ЄДНІСТЬ І АБЗАЦ
§ 148. Синтаксична єдність
§ 149. Абзац
Відповіді до вправ


Статьи по теме